Latvijas Sociālistiskā partija

Programma

Latvijas Sociālistiskā partija (LSP) uz brīvprātības principiem apvieno domubiedrus – Latvijas Republikas pilsoņus un nepilsoņus, pastāvīgos iedzīvotājus, neatkarīgi no viņu tautības, rasu vai citādas piederības, kuri vēlas aktīvi piedalīties demokrātiskas un sociāli taisnīgas sabiedrības celtniecībā visas Latvijas tautas labā.

LSP ir politiska organizācija, kas pauž tādas sabiedriskas iekārtas aizstāvju intereses, kurā:
  • izslēgtas iespējas cilvēkam ekspluatēt cilvēku, kapitālam – darbu, vienām valstīm un tās tautām – citas , ir nodrošināta atbilstība starp darba mēru un patēriņa mēru;
  • radīti apstākļi cilvēka cienīgai un līdztiesīgai dzīves procesu norisei visiem cilvēkiem, neatkarīgi no dzimuma, sociālās izcelšanās, tautības, ticības, rases un citām atšķirībām, starptautisko attiecību harmonizācijai; tiek garantētas cilvēka pamattiesības un brīvības saskaņotībā ar viņa atbildību sabiedrības un apdzīvotās vides priekšā;
  • visiem līdzekļiem tiek atbalstīta valsts iedzīvotāju morālo vērtību un tikumības ideālu veidošanās, kas virzīta uz līdztiesības principu īstenošanu un sadarbību starp cilvēkiem un tautām, kolektīvisms, internacionālisms un patriotisms, cilvēka cieņa visās tā sabiedriskajās un personiskajās darbībās, kas izpaužas principā – “Katra cilvēka brīva attīstība ir noteikums visu cilvēku brīvai attīstībai”;
  • jaunajai paaudzei tiek nodrošinātas vienādas starta iespējas mūsdienu kvalitatīvajiem rādītājiem atbilstošas izglītības iegūšanā, tiek īstenota cilvēku objektīva informētība un izskaidrošana, radīti priekšnoteikumi personības harmoniskai attīstībai;
  • darbojas sociālās aizsardzības un nepieciešamā materiālā un morālā pabalsta sistēma tiem sabiedrības locekļiem, kas zaudējuši iespēju pilnvērtīgi strādāt vai nu vecuma, vai veselības dēļ, vai arī piespiedu kārtā kļuvuši par bezdarbniekiem;
  • valsts efektīvi piedalās attiecību regulēšanā, kas saistītas ar ražošanu, materiālo un garīgo labumu sadali, apmaiņu un patēriņu, realizē principu “No katra pēc spējām, katram – pēc padarītā darba”, tautai dotas visaptverošas saimniecisko vadītāju, valsts kalpotāju, vietējo pašvaldību darbinieku, tiesībsargājošo, fiskālo institūciju darbības kontroles tiesības;
  • attiecības starp valstīm un tautām veidojas uz mierīgas līdzāspastāvēšanas, savstarpējas cieņas, līdztiesības un neiejaukšanās to iekšējās lietās principiem;
  • pastāv aizliegums izmantot un izplatīt kodolieročus un citu masu iznīcināšanas ieroču veidus, izslēgtas jebkura veida un formas terorisma izpausmes, kā arī militāra spēka pielietošana iekšējo un starpvalstu strīdu un pretrunu risināšanā.
Latvijas Sociālistiskā partija ir pārliecināta piekritēja marksistiskajai tēzei, ka visu līdz šim pastāvošo civilizēto sabiedrību vēsture ir bijusi šķiru cīņas vēsture. Šķiru antagonisms saglabājies arī pašreizējā laikmetā – globālajā buržuāzijas un mūsdienu proletariāta pretrunu laikmetā. Šajā cīņā LSP ir ārkārtīgi liela algotā fiziskā un garīgā darba strādnieku skaita pusē, kas pārdod savu darbaspēku kapitālam. Partijas darbības teorētiskais pamats ir dialektiskais un vēsturiskais materiālisms, uz tā pamata balstās reālās situācijas izpēte un sabiedrības attīstības tendenču prognozēšana.

LSP ir Latvijas darba tautas šķiru cīņas vēsturiskās pieredzes pārmantotāja un turpinātāja cīņā par savām tiesībām, par dzīves apstākļu uzlabošanu, pret ekspluatāciju, par mieru, par sociālo taisnīgumu, par Latvijas un visu valstu tautu draudzību un sadarbību.

LSP ir starptautiskās strādnieku kustības neatņemama sastāvdaļa cīņā par darba cilvēku ekonomisko, politisko, sociālo un humāno tiesību aizstāvību. Tā stingri balstās uz vēstures pārbaudītajiem proletāriskā sociālistiskā internacionālisma principiem. LSP ir 1904. gadā Latvijā izveidotās pirmās politiskās partijas idejiskā un juridiskā mantiniece.

LSP ir dibināta 1994. gada 15. janvārī un toreiz pieņemtajā Programmā izvirzīja uzdevumu: pēc kontrrevolucionārā buržuāziski nacionālistiskā 1991. gada augusta apvērsuma saglabāt organizētu sociālisma ideju izplatītāju. Šis uzdevums pamatā ir izpildīts.

Šī Programma ir LSP otrā programma. Tā nosaka galvenos darba virzienus Latvijā buržuāziski nacionālistiskās kontrrevolūcijas seku pārvarēšanai mūsdienu apstākļos.