Latvijas Sociālistiskā partija

Statūti

1. nodaļa. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

Latvijas Sociālistiskā partija (LSP) apvieno uz brīvprātīgiem principiem domubiedrus – Latvijas Republikas pilsoņus un nepilsoņus, Eiropas Savienības pilsoņus, kas nav Latvijas pilsoņi, bet uzturas Latvijas Republikā neatkarīgi no viņu tautības, rasu un citādas piederības, kuri vēlas aktīvi veicināt humānas, demokrātiskas un sociāli taisnīgas sabiedrības izveidošanu visas Latvijas tautas labā.

LSP ir strādnieku un zemnieku šķiras, kā arī tās inteliģences daļas, kam ir strādnieku šķiras ideoloģija, partija.

Šajā vēsturiskajā posmā par saviem sabiedrotajiem partija uzskata arī lielkapitāla izputinātos mazos un vidējos uzņēmējus kā pilsētā, tā arī laukos.

LSP ir Latvijas strādnieku un zemnieku un viņu sabiedroto šķiru cīņas vēsturiskās pieredzes mantotāja un turpinātāja cīņā par savām tiesībām, par labāku dzīvi, cīnās pret jebkādu cilvēka ekspluatāciju: par to, lai cilvēks neekspluatētu citu cilvēku, lai viena tauta neekspluatētu citu tautu.

LSP ir starptautiskās strādnieku kustības par sociāli taisnīgas sabiedrības izveidošanu neatņemama sastāvdaļa.

LSP stingri ievēro vēstures pārbaudītos proletāriskā, sociālistiskā internacionālisma principus, aktīvi sekmē Latvijas un citu zemju tautu draudzības nostiprināšanu. Tā cīnās par miera nostiprināšanu un saglabāšanu, uztur sakarus ar sabiedriskām un politiskām starptautiskām organizācijām, kas nostājušās demokrātijas un sociālā taisnīguma pozīcijās.

LSP ir marksistiska avangarda partija, kas uzskata marksismu kā cilvēku sabiedrības reāliju dialektisku un vēsturisku atspoguļotāju. Marksisms parāda sabiedrības iekšējās loģikas attīstību, Sociuma attīstības tendences.

Negrozāms LSP dzīves likums ir partijas rindu idejiskā un organizatoriskā vienotība, visu LSP biedru augsta apzinīga disciplīna. Jebkāda frakcionārisma un grupējumu parādība nav savienojama ar piederību LSP. Partija atbrīvojas no personām, kas nepilda Programmu, neievēro Statūtus vai ar savu rīcību un darbību kompromitē LSP biedra nosaukumu.

2. nodaļa. PARTIJAS TIESISKAIS STATUSS

1.pants. LSP ir juridiska persona

1. Partija kopš reģistrācijas brīža valsts institūcijās iegūst juridiskas personas tiesības:

 1. tai ir patstāvīga bilance, norēķinu konts Latvijas bankās, emblēma (logo), veidlapas, zīmogs ar partijas nosaukumu un juridiskā adrese;
 2. var iegādāties kustamo un nekustamo īpašumu;

2. LSP savu darbību īsteno Latvijas Republikas teritorijā, vadās no Satversmes un Latvijas Republikas likumiem, starptautiskiem tiesību aktiem, šiem Statūtiem un partijas Programmas.

3. Jautājumos, kas saistīti ar partijas mērķiem un uzdevumiem, LSP aizstāv partijas biedru tiesības un likumīgās intereses valsts un vietējo pašvaldību institūcijās līdz pat tiesai likumā noteiktajā kārtībā.

3. nodaļa. PARTIJAS MĒRĶI UN UZDEVUMI TO SASNIEGŠANAS METODES

2. pants. Partijas mērķi un uzdevumi

1. LSP cīnās, lai kļūtu par sabiedrības politisko līderi un kā mērķi izvirza nonākšanu pie varas valstī.

2. LSP savu galveno mērķi saskata strādnieku, zemnieku, inteliģences, jaunatnes, sieviešu, bērnu, pensionāru, invalīdu interešu realizācijā, viņu pasargāšanā no patvaļas, diskriminācijas, pazemojumiem un ekspluatācijas.

3. LSP iestājas par sociāli aizsargātas demokrātiskas sabiedrības izveidošanu uz Latvijas atjaunotās tautsaimniecības bāzes.

4. LSP iestājas par militāri politisku neitralitāti, Latvijas Republikas neatkarības saglabāšanu, par pilnīgu kodola, ķīmisko un bakterioloģisko ieroču un to atkritumu, kā arī cita veida ar starptautisko tiesību aktiem aizliegta bruņojuma izvietošanas vai transportēšanas aizliegumu Latvijas Republikas teritorijā, ūdens un gaisa telpā.

3.pants. Mērķa sasniegšanas metodes

Lai sasniegtu savus mērķus, LSP:

1. Izstrādā rūpnieciskās un lauksaimnieciskās produkcijas ražošanas atdzīvināšanas programmu un veicina tās īstenošanu, Latvijas tautas dzīves līmeņa uzlabošanu.

2. Sadarbojas ar politiskajām partijām un sabiedriskajām organizācijām, kas stāv sociālā taisnīguma, Latvijas ekonomikas atdzimšanas un atveseļošanas pozīcijās, veido savas attiecības ar šīm organizācijām, pamatojoties uz politiskās izpratnes un atšķirīgo uzskatu cieņas. Sadarbības formas un metodes nosaka LSP Valde.

3. Piedalās vēlēšanās, izvirza deputātu kandidātus. Piedalās Latvijas Republikas Saeimas un pašvaldību domju (padomju), Eiropas Parlamenta darbā, ar deputātu starpniecību īsteno partijas Programmu, iesaistās publiskās pārvaldes institūciju izveidē. 

4. Organizē mītiņus, demonstrācijas, ielu gājienus, piketus un sapulces.

5. Izmanto Latvijas Republikā un ārzemēs esošos plašsaziņas līdzekļus, dibina savus preses un citus, ieskaitot elektroniskos, izdevumus.

6. Uztur sakarus ar starptautiskām sabiedriskajām un politiskajām organizācijām, citu valstu demokrātiskām partijām, piedalās to divpusīgos un daudzpusīgos pasākumos.

7. Izplata informāciju par savu darbību.

4. nodaļa. PARTIJAS BIEDRI, PARTIJAS BIEDRU KANDIDĀTI, PARTIJAS PIEKRITĒJI, VIŅU PIENĀKUMI UN TIESĪBAS

4. pants. Partijas biedri.

1. Par partijas biedriem var būt 18 gadu vecumu sasnieguši Latvijas Republikas pilsoņi un nepilsoņi, Eiropas Savienības pilsoņi, kas nav Latvijas pilsoņi, bet uzturas Latvijas Republikā, kas pieņem un atbalsta partijas mērķus un uzdevumus, atzīst programmu un pilda partijas Statūtu prasības, darbojas kādā no tās pirmorganizācijām, un atbalsta partiju materiāli (maksā biedra naudu).

2. Par LSP biedriem nevar būt to valstu pilsoņi un pavalstnieki, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis.

3. Par LSP biedriem nevar būt juridiskas personas.

5.pants. Partijas biedra pienākumi

LSP biedra pienākumi ir:

1. Pildīt partijas Programmu un Statūtus, pirmorganizācijas un augstākstāvošu partijas institūciju lēmumus.

2. Stingri un nelokāmi īstenot LSP Programmu un lēmumus, izskaidrot iedzīvotājiem partijas iekšējo un ārpolitiku, sekmēt LSP un tautas saiknes nostiprināšanu un paplašināšanu.

3. Būt par piemēru personiskajā un sabiedriskajā dzīvē, cīnīties par visu jauno, progresīvo, aizstāvēt strādnieku, zemnieku, inteliģences, bērnu un ģimeņu, jaunatnes, pensionāru, invalīdu un citu iedzīvotāju slāņu intereses, aizstāvēt viņus pret patvaļu, diskrimināciju, pazemojumiem un ekspluatāciju.

4. Aktīvi piedalīties sabiedriskajā un politiskajā dzīvē, kalpot par piemēru pilsoņa pienākumu izpildē, enerģiski cīnīties pret cilvēktiesību pārkāpumiem.

5. Paplašināt savu politisko un kultūras redzes loku, vienmēr sekmēt ļaužu apzinīguma paaugstināšanu, idejiski tikumisko augsmi. Apgūt marksismu, vēsturiskā un dialektiskā materiālisma teoriju.

6. Ievērot pieticību un morāles normas, cīnīties pret vulgaritāti un netikumību.

7. Konsekventi īstenot masās sociālistiskā internacionālisma idejas, cīnīties ar nacionālisma, šovinisma, atriebības un revizionisma, fašisma un neofašisma, ekstrēmisma un terorisma izpausmēm, aktīvi piedalīties tautu draudzības nostiprināšanā, cīnīties par miera nostiprināšanu.

8. Stiprināt LSP idejisko un organizatorisko vienotību, gādāt, lai partijas rindās neiekļūtu cilvēki, kas nav cienīgi būt par LSP biedriem, būt politiski modriem.

9. Attīstīt kritiku un paškritiku, droši atklāt trūkumus un panākt to novēršanu, uzstāties pret jebkuru rīcību, kas nāk par sliktu LSP.

10. Ievērot partijas disciplīnu, kas vienādi obligāta visiem LSP biedriem.

11. Regulāri maksāt partijas biedru naudu, apmeklēt partijas sapulces un citus partijas rīkotus pasākumus.

6.pants. Partijas biedra tiesības.

LSP biedram ir tiesības:

1. Vēlēt un tapt ievēlētam partijas institūcijās.

2. Brīvi apspriest partijas sapulcēs, konferencēs, kongresos, LSP Valdes sēdēs, presē LSP politikas un praktiskās darbības jautājumus, saņemt informāciju par partijas darbību, iesniegt priekšlikumus, brīvi izteikties un aizstāvēt savus uzskatus līdz brīdim, kad organizācija pieņem lēmumus.

3. Personīgi piedalīties partijas sapulcēs, LSP Valdes sēdēs, kad tiek apspriesta viņa darbība vai rīcība.

4. Griezties ar jautājumiem, paziņojumiem un priekšlikumiem jebkurā LSP instancē līdz pat kongresam un pieprasīt atbildi pēc būtības.

5. LSP biedrs nedrīkst vienlaikus sastāvēt kādā citā politiskā partijā.

6. Izstāties no partijas.

7. pants. Partijas biedra uzņemšanas kārtība

1. Uzņemšana LSP notiek tikai individuālā kārtā.

2. Kolektīva sastāvēšana LSP biedru rindās nav pieļaujama.

3. Cilvēks, kas stājas LSP biedru rindās, iesniedz pašrocīgi rakstītu iesniegumu, viena LSP biedra rakstveida rekomendāciju un ziņas par sevi.

4. Jautājums par uzņemšanu LSP tiek apspriests un pieņemts partijas pirmorganizācijas kopsapulcē. Lēmumu uzskata par pieņemtu, ja par to nobalso ne mazāk par 2/3 sapulces dalībnieku – partijas biedru, un stājas spēkā ar lēmuma pieņemšanas brīdi. Jautājumu par uzņemšanu partijā var apspriest bez rekomendējošo biedru klātbūtnes. Partijas biedra kartes izraksta LSP Valde un tās izsniedz pirmorganizācijas sapulcē. 

5. Personas, kuras agrāk sastāvējušas citās politiskajās partijās vai organizācijās, uzņem Latvijas Sociālistiskajā partijā ar LSP Valdes lēmumu.

6. Partijas biedra stāžu skaita no partijas pirmorganizācijas sapulces vai LSP Valdes lēmuma pieņemšanas brīža.

7. LSP biedru uzskaiti veic LSP Valde, kas šim nolūkam nozīmē attiecīgu personu.

8. Kārtību, kādā notiek partijas biedra pāreja no vienas partijas pirmorganizācijas uz citu, nosaka LSP Valde.

8. pants. Iemesli un kārtība, kādā tiek pārtraukta sastāvēšana partijā.

1. Jautājumu par partijas biedra izstāšanos vai izslēgšanu no partijas izskata partijas pirmorganizācija vai LSP Valde.

2. Pamatojums partijas piederības pārtraukšanai ir:

 1. partijas biedra motivēts rakstveida iesniegums par izstāšanos no partijas;
 2. ja partijas biedrs ir zaudējis Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības pilsonību, Latvijas Republikas nepilsoņa statusu sakarā ar citas valsts pilsonības iegūšanu, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts;
 3. ja ar tiesas lēmumu partijas biedrs atzīts par rīcības nespējīgu;
 4. izslēgšana no LSP; 
 5. LSP biedra nāve.

3. Jautājums par LSP biedru, kas nav samaksājis biedra naudu bez attaisnojošiem iemesliem sešu mēnešu laikā, jāapspriež partijas pirmorganizācijā. Ja noskaidrojas, ka konkrētais partijas biedrs ir faktiski zaudējis saikni ar partijas organizāciju, tad viņš uzskatāms kā izstājies no partijas, par to partijas organizācija pieņem lēmumu un informē LSP Valdi.

4. Par Statūtu pienākumu nepildīšanu un citiem pārkāpumiem LSP biedrs tiek saukts pie atbildības un viņam var uzlikt disciplināru sodu: brīdinājumu, norādījumu, aizrādījumu, rājienu, stingro rājienu.

5. Augstākais partijas sods ir izslēgšana no LSP rindām. LSP biedrs, kurš izdarījis pārkāpumu, atbild par to pirmorganizācijas priekšā. Gadījumā, ja LSP biedru pie partijas atbildības sauc LSP Valde, par to tiek informēta partijas pirmorganizācija.

Izskatot jautājumu par saukšanu pie partijas atbildības, jānodrošina maksimāla uzmanība un rūpīgi jāizvērtē partijas biedram izvirzītās apsūdzības pamatojums.

6. Ne vēlāk, kā sešus mēnešus pēc LSP biedram uzliktā soda, partijas pirmorganizācija uzklausa viņa informāciju par to, kā viņš labo pieļautos trūkumus, un lemj par soda tālāko likteni.

7. Jautājumu par partijas biedra izslēgšanu no LSP izlemj partijas pirmorganizācijas kopsapulcē. Lēmumu par izslēgšanu var uzskatīt par pieņemtu, ja par to nobalsojuši ne mazāk kā 2/3 biedru, kas piedalās sapulcē. Par pieņemto lēmumu informē LSP Valdi. Izslēgtajam ir tiesības divu mēnešu laikā iesniegt apelāciju augstākstāvošajās partijas institūcijās, līdz pat LSP kongresam.

8. Personas, kas ir sodītas par noziedzīgu nodarījumu, tiek izslēgtas no LSP rindām.

9. No partijas izslēgtās vai sodu saņēmušās personas apelāciju attiecīgās partijas institūcijas izskata ne vēlāk, kā trīs mēnešu laikā no tās saņemšanas dienas vai kārtējā LSP kongresā.

10. Partijas vadošajās institūcijās vai Revīzijas komisijā esošie partijas biedri var tikt izslēgti no partijas tikai ar institūcijas, kurās tie ir ievēlēti, lēmumu.

Jautājumu par partijas vadošajā institūcijā vai Revīzijas komisijā esošā partijas biedra izslēgšanu no LSP biedru rindām izlemj atbilstošās partijas institūcijas sēdē ar 2/3 biedru balsu vairākumu.

9.pants. Partijas biedru kandidāti

1. Par LSP biedru kandidātiem var būt Latvijas Republikas pilsoņi un nepilsoņi un Eiropas Savienības pilsoņi, kuri nav Latvijas pilsoņi, bet uzturas Latvijā, kuri sasnieguši 16 gadu vecumu, atzīst LSP mērķus un uzdevumus, tās Programmu un Statūtus, vēlas darboties kādā no LSP pirmorganizācijām.

2. Sasniedzot 18 gadu vecumu, LSP biedra kandidāts iesniedz LSP pirmorganizācijā, kurā sastāv uzskaitē, iesniegumu par uzņemšanu partijā. 

3. Iestājoties no LSP kandidāta biedros, nav nepieciešama LSP biedra rakstveida rekomendācija. Uzņemot par partijas biedru, rekomendāciju aizstāj pašas pirmorganizācijas raksturojums.

4. Partijas biedru kandidāti, kas nav iestājušies LSP biedru rindās pēc 18 gadu sasniegšanas, tiek noņemti no LSP biedra kandidāta uzskaites un var pāriet LSP piekritēju statusā.

5. Uz LSP biedru kandidātiem attiecināmi visi šo Statūtu noteikumi, kas obligāti LSP biedriem, izņemot:

 1. iestājoties partijas biedru rindās kandidātiem, nav vajadzīga viena LSP biedra rakstveida rekomendācija;
 2. partijas biedra kandidāti nemaksā biedra naudu;
 3. LSP biedra kandidāts piedalās pirmorganizācijas darbā ar padomdevēja balsstiesībām;
 4. LSP biedra kandidātu nevar ievēlēt partijas vadošajās institūcijās
 5. LSP biedra kandidātu nevar ievēlēt par partijas kongresa (konferences) delegātu.

6. LSP biedru kandidātu uzskaiti partijas pirmorganizācijas kārto atsevišķi no LSP biedru uzskaites.

10. pants. Partijas piekritēji

1. Par LSP piekritējiem tiek atzīti Latvijas Republikas pilsoņi un nepilsoņi un Eiropas Savienības pilsoņi, kuri nav Latvijas pilsoņi, bet uzturas Latvijas Republikā, kuri sasnieguši 18 gadu vecumu un sniedz partijai jebkādu palīdzību vai atbalstu, kas nav pretrunā ar pastāvošo Latvijas Republikas likumdošanu un šiem Statūtiem.

2. Atbalsta sniegšanas formas piekritēji izvēlas patstāvīgi, saskaņojot ar atbilstošām vadošajām partijas institūcijām vai pirmorganizāciju.

3. Partijas piekritēju uzskaites kārtību, viņu tiesības un pienākumus nosaka LSP Valdes apstiprināts nolikums.

4. Partijas organizāciju pienākums ir iepazīstināt piekritējus ar LSP darbību.

5. Piekritējiem ir tiesības piedalīties partijas sapulcēs, uzstāties, izteikt priekšlikumus, uzdot jautājumus un prasīt atbildes pēc būtības.

6. Piekritējus nevar ievēlēt partijas institūcijās, viņi nemaksā biedru naudu, tos nevar saukt pie partijas atbildības un ievēlēt par LSP kongresu (konferenču) delegātiem. 

7. Piekritēji var tikt uzņemti LSP rindās bez personālām rekomendācijām, uz pašrocīga individuāla rakstveida iesnieguma pamata, adresēta tai partijas organizācijai, kurā viņi atrodas uzskaitē.

5.nodaļa. PARTIJAS ORGANIZATORISKĀ UZBŪVE. PARTIJAS IEKŠĒJĀ DEMOKRĀTIJA

11.pants. Partijas organizatoriskā uzbūve.

1. LSP tiek veidota pēc teritoriālā principa.

2. Partijas uzbūves organizatoriskās formas ir partijas pirmorganizācijas un partijas grupas, kas iekļaujas attiecīgajā partijas pirmorganizācijā.

3. Partijas pārvaldes institūcijas ir: partijas pirmorganizācijas (partijas grupas) sapulce; LSP kongress (konference); LSP Valde. 

4. LSP organizatoriskās uzbūves, dzīves un darbības vadošais princips ir demokrātiskais centrālisms. Tas nozīmē:

 1. visas partijas vadošās institūcijas no zemākās līdz augstākajai ir vēlētas;
 2. visas partijas institūcijas periodiski atskaitās gan savām partijas organizācijām, gan augstākstāvošajām institūcijām; 
 3. stingra partijas disciplīna un mazākuma pakļaušanās vairākumam;
 4. mazākuma viedokļa uzklausīšana;
 5. neapstrīdamu augstākstāvošo partijas institūciju lēmumu izpildi zemākstāvošajām organizācijām;
 6. kolektīvisms visu LSP organizāciju un vadošo institūciju darbā un katra LSP biedra personiskā atbildība par savu pienākumu un partijas uzdevumu izpildi.

12. pants. Partijas pirmorganizācija.

1. Latvijas Sociālistiskās partijas pamatu veido partijas pirmorganizācijas, kuras dibina partijas biedru dzīves vietās.

2. Partijas pirmorganizāciju veido ne mazāk kā trīs partijas biedri.

3. Visas partijas pirmorganizācijas ir tieši pakļautas LSP Valdei.

4. Jebkuras partijas pirmorganizāciju sadarbības organizatoriskās formas jāsaskaņo ar LSP Valdi.

5. Jaunu partijas pirmorganizāciju vai partijas grupu izveidošanai partijas pirmorganizācija vai augstāk stāvoša partijas institūcija var norīkot speciāli tam pilnvarotus partijas organizatorus. Partijas organizators pilda partijas pirmorganizācijas, tās valdes un sekretāra vai augstāko partijas institūciju uzdevumus un lēmumus.

6. Darbības vadīšanai partijas pirmorganizācija ievēl partijas pirmorganizācijas sekretāru un viņa vietniekus. Viņus ievēl partijas pirmorganizācijas kopsapulcē uz vienu gadu.

6.1 Partijas pirmorganizācijas sekretārs:

6.1.1. Plāno darbu un vada visu pirmorganizācijas, tajā esošo partijas grupu un partijas organizatoru darbību.

6.1.2. Nodrošina, lai visi pirmorganizācijas uzskaitē esošie LSP biedri ievēro partijas Statūtus un pilda tās Programmu.

6.1.3. Iepazīstina partijas biedrus ar augstākstāvošo LSP institūciju lēmumiem, organizē to izpildi.

6.1.4. Atbild par to, lai katram partijas biedram būtu partijas uzdevumi, palīdz un kontrolē to izpildi.

6.1.5. Atbild par pirmorganizācijas biedru skaita pieaugumu, jaunu biedru, biedru kandidātu un partijas piekritēju uzņemšanu LSP.

6.1.6. Atbild, lai pirmorganizācijas biedri pareizi, savlaicīgi un no visiem saviem ienākumiem maksātu partijas biedru naudu.

6.1.7. Piedāvā partijas pirmorganizācijas sapulču dienas kārtības jautājumus un organizē to darbu.

6.1.8. Raksta partijas pirmorganizācijas dienasgrāmatu, sapulču protokolus, veic LSP biedru, biedru kandidātu un piekritēju, katra LSP biedra sanāksmju apmeklējumu un biedru naudas apmaksas uzskaiti.

6.1.9. Palīdz partijas biedriem paaugstināt politisko zināšanu līmeni, risināt dažādus jautājumus un problēmas.

7. Ja pirmorganizācijā ir 15 un vairāk partijas biedru, tad tiek ievēlēta partijas pirmorganizācijas Valde un partijas pirmorganizācijas Revīzijas komisija vai revidents.

8. Valdes un Revīzijas komisijas skaitlisko sastāvu nosaka partijas pirmorganizācijas biedru kopsapulce.

9. Partijas pirmorganizācijas sekretārs vada Valdes un visas partijas pirmorganizācijas darbu.

10. Revīzijas komisija (revidents) seko, lai partijas biedri ievēro LSP Statūtus, laikus un pareizi veic biedru naudas maksu.

11. Partijas pirmorganizācijas augstākā institūcija ir sapulce, kas notiek ne retāk kā reizi divos mēnešos. 

12. Partijas pirmorganizācija savā darbībā vadās no LSP Programmas, Statūtiem, augstākstāvošu partijas institūciju un pašu pieņemtajiem lēmumiem.

13. Partijas pirmorganizācija:

 1. uzņem jaunus LSP biedrus;
 2. audzina partijas biedros uzticību partijas lietai;
 3. organizē partijas biedru politiskās izglītības paaugstināšanu;
 4. organizē partijas sabiedriski politiskos pasākumus;
 5. rūpējas par partijas rindu augšanu, partijas disciplīnas, partijas idejiski organizatoriskās vienotības nostiprināšanu;
 6. iesaka savus pārstāvjus darbam partijas augstākajās institūcijās, dod tiem norādījumus, uzklausa pārskatus, nepieciešamības gadījumā izvirza jautājumu par viņu atsaukšanu, ja par to nobalso vairāk kā 2/3 uzskaitē esošo partijas pirmorganizācijas biedru;

14. Partijas pirmorganizācijas, kurās ir 15 un vairāk biedru, var izveidot partijas grupas partijas biedru kompaktās dzīves vietās.

15. Partijas grupā ir jābūt ne mazāk kā 3 partijas biedriem, un to vada partijas organizators, kuru ievēl grupas biedri vai arī norīko partijas pirmorganizācija.

16. Rajona, pilsētas teritorijā var būt neierobežots partijas pirmorganizāciju skaits, bet katrā pirmorganizācijā – neierobežots partijas grupu skaits (pēc nepieciešamības).

17. Partijas grupu darbu virza un kontrolē attiecīga partijas pirmorganizācija.

18. Lēmumu par partijas pirmorganizācijas vai partijas grupas dibināšanu attiecīgajā teritorijā un tās iekļaušanu jau esošā partijas pirmorganizācijā šajā teritorijā (rajonā, pilsētā) pieņem LSP Valde pēc attiecīgās LSP pirmorganizācijas ieteikuma.

19. Pirmorganizācijas savās atskaišu pārvēlēšanu sapulcēs vērtē partijas pirmorganizācijas Valdes, bet kur nav Valdes – partijas sekretāra un tā vietnieka (u) darbu. Partijas grupa atskaišu pārvēlēšanu sapulcē vērtē partijas grupas organizatora darbu. Darba vērtējumam var būt divi formulējumi: apmierinoši vai neapmierinoši.

20. LSP pirmorganizācija un partijas grupa nav juridiskas personas.

13. pants. Partijas iekšējā demokrātija

1. Augstākā partijas organizācijas institūcija ir pirmorganizācijas vai partijas grupas biedru kopsapulce, bet Latvijas Sociālistiskajai partijai – kongress, konference. Sapulce, kongress, konference ir pilntiesīga, ja tajā piedalās vairāk par pusi partijas organizācijas biedru, kas sastāv uzskaitē uz partijas sapulces sasaukšanas dienu, vai vairāk par pusi kongresa (konferences) delegātu.

2. Lēmumi, izņemot uzņemšanu un izslēgšanu no LSP biedru rindām, uzskatāmi par pieņemtiem, ja par tiem nobalso vairāk par 50 procentiem klātesošo.

3. Visus LSP kongresu (konferenču), pirmorganizāciju un partijas grupu sapulču, Valdes, sēžu lēmumus pieņem, atklāti balsojot. Priekšlikums balsot aizklāti par jebkuru jautājumu liekams uz balsošanu un, saņemot atbalstu no vairāk par puses klātesošo, uzskatāms par pieņemtu.

4. Visas partijas pirmorganizācijas ir patstāvīgas vietējo jautājumu risināšanā, ja šie risinājumi nav pretrunā ar partijas politiku.

5. Brīva un lietišķa partijas politikas jautājumu apspriešana atsevišķās partijas organizācijās vai partijā kopumā ir katra partijas biedra neatņemamas tiesības un svarīgs iekšējās demokrātijas princips.

6. Atsevišķas organizācijas ietvaros vai partijā kopumā iespējamas diskusijas par strīdīgiem vai nepietiekami skaidriem jautājumiem.

Visas partijas diskusija ir nepieciešama:

 1. ja tādu nepieciešamību atzīst ne mazāk kā 20 procentu partijas pirmorganizāciju, kuru uzskaitē ir ne mazāk kā 20 procentu no visiem LSP biedriem;
 2. ja LSP Valde uzskata par nepieciešamu apspriesties ar visu partiju par tiem vai citiem LSP politikas jautājumiem.

14. pants. Partijas biedri valsts varas institūcijās

1. Partija izvirza savus kandidātus visām Latvijas un Eiropas Savienības vēlēšanām atbilstoši pastāvošajai likumdošanai.

2. Tiesības izvirzīt deputātu kandidātus ir LSP pirmorganizācijām un LSP Valdei.

3. Deputātu kandidātu sarakstus sastāda un apstiprina LSP Valde. Lēmumu par piedalīšanos vēlēšanās pieņem LSP kongress vai konference.

4. LSP piedalās vēlēšanās patstāvīgi vai kopējā sarakstā ar citām partijām un sabiedriskajām organizācijām.

Par LSP deputātu kandidātu lietderību piedalīties priekšvēlēšanu apvienībās un vēlēšanu kopējā sarakstā ar citām politiskajām partijām un sabiedriskajām organizācijām lemj LSP Valde.

5. Partijas priekšvēlēšanu programmu sastāda un apstiprina LSP Valde.

6. Partija vada deputātu, kas ievēlēti ar LSP rekomendāciju, darbu un ar viņu starpniecību realizē savu priekšvēlēšanu programmu.

7. Jautājumu par LSP deputātu frakcijas izveidošanu dažādās vēlētās varas institūcijās, tās sastāvu, apvienošanos ar citu partiju deputātiem lemj LSP Valde.

8. Jautājumu par LSP biedru piedalīšanos izpildvaras institūciju darbā lemj LSP Valde.

9. Partijas biedri, kas ievēlēti par deputātiem vai kurus partija deleģējusi darbam izpildvaras struktūrās, sistemātiski sniedz pārskatu partijas pirmorganizāciju sapulcēs, LSP Valdes sēdēs, LSP kongresos.

15. pants. Partijas biedri sabiedriskajās organizācijās

1. Partijas biedri, kas darbojas sabiedriskajā organizācijā, veicina šīs organizācijas darbību, stingri ievērojot savā darbā demokrātiskās normas, par mērķi izvirzot partijas autoritātes un tās ietekmes paaugstināšanu šajās organizācijās.

2. Darbs sabiedriskajā organizācijā ir paša partijas biedra brīvprātīga izvēle un nekāda saskaņošana nav nepieciešama.

3. Partijas biedri, kuri ieņem vēlētus amatus LSP, ir deputāti, vai ieņem amatu Latvijas Republikas valsts, pašvaldību, Eiropas Savienības izpildstruktūrās, savu piedalīšanos jebkādu sabiedriski politisku organizāciju sastāvā saskaņo ar LSP Valdi, iesniedzot rakstveida iesniegumu.

16. pants. LSP pirmorganizāciju Sekretāru padome

1. LSP pirmorganizāciju sekretāru padome (Sekretāru padome) tiek veidota no pirmorganizāciju sekretāriem, kas tiek ievēlēti tekošajā atskaišu pārvēlēšanu periodā un apstiprināti LSP Valdē. Sekretāru padomē ietilpst visi LSP priekšsēdētāja vietnieki. Lēmums par Sekretāru padomes sastāva apstiprināšanu tiek pieņemts ne vēlāk kā divus mēnešus pēc partijas atskaišu pārvēlēšanu kampaņas beigām. Sekretāru padome savā darbībā vadās no LSP Statūtiem.

2. Sekretāru padomei ir padomdevēja struktūras statuss pie LSP Valdes.

3. Sekretāru padomes darbu vada viens no LSP priekšsēdētāja vietniekiem. LSP priekšsēdētājs nav Sekretāru padomes sastāvā, bet viņam ir tiesības piedalīties tās sēdēs.

4. Sekretāru padome savas sēdes rīko pēc vajadzības, bet ne retāk kā reizi divos mēnešos.

5. Sekretāru padome izskata jautājumus pēc saviem ieskatiem vai Valdes, vai LSP priekšsēdētāja uzdevumā. 

6. Sekretāru padomei ir tiesības izskatīt jebkuru partijas darbības jautājumu, izņemot jaunu partijas biedru uzņemšanu, jaunu LSP pirmorganizāciju veidošanu vai jau esošo slēgšanu, LSP biedru personīgo lietu un apelāciju izskatīšanu.

7. Jautājumus, kas skar pirmorganizāciju darbu, pirms izskatīšanas LSP Valdē, obligāti jāizskata Sekretāru padomē.

8. Sekretāru padomes sēdes tiek uzskatītas par pilntiesīgām, ja tajās piedalās vairāk nekā 2/3 LSP pirmorganizāciju sekretāru. 

9. Visus lēmumus Sekretāru padome pieņem, atklāti balsojot, un ar visa Sekretāru padomes sastāva vienkāršu balsu vairākumu.

10. Savus priekšlikumus LSP Valdei Sekretāru padome iesniedz rakstiskā veidā, ko paraksta Sekretāru padomes priekšsēdētājs.

11. LSP Valdei ir jāizskata visi Sekretāru padomes priekšlikumi un lēmumi. Sekretāru padomes lēmumiem nav tiešas darbības statusa LSP pirmorganizācijās.

12. Sekretāru padome savas sēdes protokolē.

6. nodaļa. PARTIJAS PĀRVALDES INSTITŪCIJAS

17. pants. Partijas kongress, konference

1. Latvijas Sociālistiskās partijas augstākā institūcija ir partijas kongress. Kongress ir tiesīgs pieņemt lēmumu jebkurā partijas dzīves un darbības jautājumā.

Kārtējos kongresus sasauc LSP Valde ne retāk kā reizi kalendārajā gadā. Kārtējā partijas kongresa sasaukšana un darba kārtība partijas biedriem ir paziņojama ne vēlāk kā mēnesi pirms kongresa.

Kongresu starplaikos svarīgu partijas darbības jautājumu apspriešanai var tikt sasauktas konferences. Konferenci sasauc LSP Valde, nosaka konferences darba kārtību, tās sasaukšanas kārtību. Konference neizskata partijas vadošo institūciju vēlēšanu jautājumus.

2. Ārpuskārtas (ārkārtējos) kongresus sasauc LSP Valde pēc savas iniciatīvas vai pēc 1/10 no kopējā partijas biedru skaita, kāds pārstāvēts pēdējā partijas kongresā, pieprasījuma.

3. Pārstāvniecības normu kongresā un konferencē un delegātu ievēlēšanas kārtību nosaka LSP Valde.

4. LSP kongress:

 1. noklausās un apstiprina LSP Valdes un Revīzijas komisijas pārskatus;
 2. veic grozījumus un apstiprina LSP Programmu un Statūtus;
 3. nosaka partijas līniju iekšējās un ārpolitikas jautājumos;
 4. ievēl partijas priekšsēdētāju un LSP Valdi, partijas priekšsēdētāja vietniekus, LSP Revīzijas komisiju; partijas priekšsēdētājs vienlaikus ir arī LSP Valdes priekšsēdētājs; partijas priekšsēdētāja vietnieki vienlaikus ir arī LSP Valdes priekšsēdētāja vietnieki; 
 5. Valdes locekļu, partijas priekšsēdētāja vietnieku, Revīzijas komisijas biedru kandidatūras iesniedz LSP priekšsēdētājs;
 6. partijas Programmu un Statūtus, izmaiņas šajos dokumentos apstiprina ar ne mazāk par 2/3 piereģistrēto kongresa delegātu balsīm;
 7. izskata partijas biedru apelācijas.

5. LSP Valdi, Revīzijas komisiju, un LSP priekšsēdētāju viņa vietniekus ievēl uz diviem gadiem.

6. LSP konference:

 1. konference ir tiesīga izskatīt visus jautājumus, izņemot partijas vadības un partijas vadošo institūciju vēlēšanas, izmaiņas partijas Statūtos un Programmā;
 2. konference pieņem lēmumus svarīgos partijas dzīves un darbības jautājumos;
 3. konferences sasaukšanas, organizēšanas un vadīšanas kārtība ir tāda pati kā LSP kongresam;
 4. konferences lēmumi ir saistoši visām LSP partijas pirmorganizācijām un partijas vadošajām institūcijām.

18. pants. LSP Valde

1. Partijas kongresu starplaikā LSP Valde (Valde) ir augstākā izpildinstitūcija un vada visu partijas, tās pirmorganizāciju darbību.

2. Valde sastāv no LSP priekšsēdētāja, 3 viņa vietniekiem un 5 Valdes locekļiem.  

3. Valdes sastāvu nosaka LSP kongress un ievēl atklātā balsojumā ar vienkāršu balsu vairākumu.

4. Valdes sēdes sasauc partijas priekšsēdētājs. Valdes lēmumus pieņem atklātā balsojumā ar klātesošo Valdes locekļu balsu vairākumu.

5. LSP Valde:

 1. organizē LSP kongresu un konferenču lēmumu izpildi, apstiprina LSP laikrakstu un citu plašsaziņas informācijas līdzekļu redkolēģiju sastāvu;
 2. apstiprina partijas pirmorganizāciju sekretārus un struktūru, jaunu partijas organizāciju izveidošanu un esošo likvidēšanu, veic partijas biedru uzskaiti, apstiprina viņu pāreju no vienas pirmorganizācijas uz citu;
 3. apstiprina LSP Sekretāru padomes sastāvu;
 4. ir tiesīga uzlikt LSP biedriem partijas sodu līdz pat izslēgšanai no partijas. Par savu lēmumu paziņo partijas pirmorganizācijai;
 5. izskata no partijas izslēgto biedru apelācijas;
 6. noklausās ar partijas rekomendācijām ievēlēto deputātu un partijas biedru, kas ir izvirzīti darbam valsts pārvaldes institūcijās, pašvaldībās, to uzņēmumos un iestādēs, arodbiedrībās un sabiedriskajās organizācijās, pārskatus, sniedz viņiem palīdzību darbā;
 7. izvērtē un saskaņo deputātu palīgu un frakciju konsultantu kandidatūras atbilstoši pašu deputātu vai LSP Valdes rekomendācijām;
 8. apstiprina LSP deputātu kandidātu sarakstus visu līmeņu vēlēšanās;
 9. izstrādā un apstiprina LSP aparāta struktūru, štatus un personāla sastāvu, apstiprina partijas finanšu un īpašuma rīkotāju, izveido partijas pastāvīgās un pagaidu komisijas, darba grupas par aktuāliem partijas darbības virzieniem. Katru gadu piesaista zvērinātu revidentu partijas finanšu un saimnieciskās darbības ikgadējās pārbaudes veikšanai;
 10. Valdes loceklis vienlaikus nedrīkst būt LSP vai pirmorganizācijas Revīzijas komisijas loceklis;
 11. Valdes locekļi pārstāv partiju kopīgi;
 12. Valdes locekļi ir solidāri atbildīgi par zaudējumiem, kas nodarīti partijai viņu vainas dēļ.

19.pants. Partijas priekšsēdētājs. Partijas priekšsēdētāja vietnieki

1. Partijas priekšsēdētājs:

 1. priekšsēdētāju ievēl LSP kongress uz diviem gadiem, viņš vienlaikus ir Valdes priekšsēdētājs, partijas laikrakstu galvenais redaktors un vada to darbu;
 2. īsteno partijas darbības vispārējo politisko vadību un tās ārējos sakarus;
 3. pārstāv partiju attiecībās ar citām partijām, sabiedriskajām organizācijām un plašsaziņas līdzekļiem valstī un aiz tās robežām;
 4. koordinē savu vietnieku darbu;
 5. rīkojas ar partijas līdzekļiem un īpašumu;
 6. plāno partijas Valdes darbu un sadala pienākumus starp tās locekļiem;
 7. pārstāv partiju atsevišķi, partijas vārdā uzstājas ar politiskiem paziņojumiem;
 8. iesaka LSP Valdes locekļu, partijas priekšsēdētāja vietnieku un Revīzijas komisijas locekļu kandidatūras;
 9. LSP kongresā sniedz pārskatu par Valdes darbu;
 10. izpilda citas pilnvaras pastāvošās likumdošanas ietvaros, kas virzītas uz partijas mērķu īstenošanu.

2. Partijas priekšsēdētāja vietnieki:

 1. ievēl LSP kongress pēc partijas priekšsēdētāja ieteikuma uz diviem gadiem, viņi ir LSP Valdes priekšsēdētāja vietnieki un atbild par stāvokli viņiem uzticētajā partijas darba jomā. Parasti tie ir:
  • vietnieks, kas atbild par partijas organizatorisko darbu (viņš arī ir partijas priekšsēdētāja pirmais vietnieks);
  • vietnieks, kas atbildīgs par partijas masu politisko darbu;
  •vietnieks, kas atbildīgs par sakariem ar valsts un vietējām pašvaldību institūcijām, arodbiedrībām un sabiedriskajām organizācijām;
 2. kopā ar partijas priekšsēdētāju īsteno partijas vispārējo politisko vadību;
 3. partijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā partijas priekšsēdētāja pirmais vietnieks vada LSP Valdes sēdes;
 4. pārstāv partiju atsevišķi;
 5. īsteno citas pilnvaras, kas nav pretrunā ar likumdošanu un LSP Statūtiem.

20. pants. LSP Revīzijas komisija

LSP Revīzijas komisija: 

1. ievēl LSP kongress ar balsu vairākumu atklāti balsojot uz diviem gadiem. Skaitlisko sastāvu nosaka kongress, bet ne mazāk kā piecu cilvēku sastāvā; Revīzijas komisijas personāla sastāvu iesaka LSP priekšsēdētājs;

2. pirmajā sēdē no sava vidus ievēl priekšsēdētāju un vietnieku;

3. komisijas sēdes notiek pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi trijos mēnešos;

4. Revīzijas komisijas sēdes vada priekšsēdētājs vai viņa uzdevumā priekšsēdētāja vietnieks;

5. Revīzijas komisijas sēdes ir pilntiesīgas, ja tajās piedalās vairāk nekā puse no tās locekļu kopējā skaita;

6. Revīzijas komisijas lēmumi ir pilntiesīgi, ja tie pieņemti ar klātesošo komisijas locekļu balsu vairākumu, atklāti balsojot;

7. darbojas saskaņā ar LSP Statūtiem;

8. kontrolē partijas finanšu un saimniecisko darbību;

9. veic partijas finanšu un saimnieciskās darbības gadskārtējās revīzijas;

10. par revīzijas rezultātiem ziņo LSP Valdei;

11. Sniedz pārskatu par savu darbību LSP kongresā;

12. īsteno partijas pirmorganizāciju Revīzijas komisiju darba koordināciju un metodisko vadību;

13. Revīzijas komisijai ir tiesības nepieciešamības gadījumā iesaistīt savā darbā speciālistus;

14. Revīzijas komisijas loceklis nav tiesīgs ieņemt citu LSP vēlētu posteni vai amatu LSP aparātā.

7. nodaļa. PARTIJAS NAUDAS LĪDZEKĻI UN ĪPAŠUMS

21. pants. Partijas naudas līdzekļi.

1. LSP naudas līdzekļi sastāv no:

 1. biedru naudas;
 2. fizisku personu dāvinājumiem (ziedojumiem);
 3. valsts budžeta līdzekļiem;
 4. ienākumiem no partijas saimnieciskās un uzņēmējdarbības;
 5. citiem ar likumu neaizliegtiem ienākumiem.

2. LSP biedri maksā partijas biedru naudu reizi ceturksnī viena procenta apjomā no savas ceturkšņa darba algas un pensijas, pašnodarbinātās personas - no kvartāla ienākumu neto.

3. Eiroparlamenta, Latvijas Republikas Saeimas un pašvaldību deputāti, personas ko LSP ir norīkojusi darbā jebkurā Latvijas Republikas vai Eiropas Parlamenta varas struktūrā, kuru mēneša algu sastāda divas vai vairākas Latvijā noteiktās minimālās algas, partijas biedru naudu maksā 10 procentu apjomā no ienākumiem, kas paliek pēc nodokļu nomaksas. Tādas biedru naudas iekasēšanas un izmantošanas kārtību katru gadu nosaka LSP Valde.

4. Nestrādājošie LSP biedri, studenti, vidējo speciālo mācību iestāžu audzēkņi partijas biedru naudu maksā pēc iespējas, bet ne mazāk par 10 eirocentiem ceturksnī.

5. Maznodrošināti, gados veci un slimi partijas biedri, kas vecāki par 75 gadiem partijas biedru naudu maksā pēc iespējām. Ar LSP pirmorganizācijas sanāksmes lēmumu viņi var tikt atbrīvoti no biedra naudas maksāšanas, ja to apstiprina LSP Valde.

6. Partijas pirmorganizācijas iekasē un uzskaita partijas biedru naudu LSP Valdes apstiprinātās speciāla parauga veidlapās.

7. Visa iekasētā partijas biedru nauda jānodod LSP Valdes partijas kasē.

8. Biedra naudu reizi ceturksnī iekasē partijas pirmorganizācijas sekretārs vai persona, kam partijas pirmorganizācija šo darbu uzticējusi.

9. Izstājoties no partijas, samaksātā biedru nauda netiek atdota.

10. Partijas biedru naudas līdzekļu un īpašuma izmantošanas kārtību nosaka LSP Valde, atbilstoši Latvijas Republikas pastāvošajai likumdošanai.

22. pants. Partijas īpašums

1. LSP ir tiesīga pārvaldīt īpašumus. Partijas īpašumu tapšanas avoti var būt fizisko personu kustamā un nekustamā īpašuma ziedojumi un dāvinājumi, atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai.

2. Īpašuma tiesību subjekts ir LSP kā juridiska persona. Partijas biedriem nav īpašuma tiesību uz partijai piederošās mantas daļu.

3. Partija var veikt jebkādus darījumus attiecībā uz saviem īpašumiem vai citām mantiskām attiecībām, ja tas nav pretrunā ar Latvijas Republikas likumdošanai, šiem Statūtiem, partijas vadošo institūciju lēmumiem.

8. nodaļa. PARTIJAS REORGANIZĀCIJAS VAI PAŠLIKVIDĀCIJAS KĀRTĪBA

23. pants. Partijas reorganizācijas kārtība=

1. Partija var tikt reorganizēta apvienojoties, pievienojoties, sadaloties vai pārveidojoties, atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai.

2. Partijas reorganizācija, nosaukuma maiņa, pašlikvidēšanās ir vienīgi partijas kongresa kompetencē.

3. Partijas reorganizācija, nosaukuma maiņa notiek, ja par šādu lēmumu nobalso vairāk nekā 2/3 no klātesošo LSP kongresa delegātu skaita.

24. pants. Partijas pašlikvidācijas kārtība

1. Lēmumu par partijas pašlikvidāciju pieņem LSP augstākā institūcija – kongress.

2. Partijas pašlikvidācija notiek, ja par šādu lēmumu nobalso vairāk nekā 2/3 no klātesošo LSP kongresa delegātu skaita.

3. Partijas pašlikvidāciju veic saskaņā ar kongresa lēmumu iecelta likvidācijas komisija piecu likvidatoru sastāvā.

4. Partijas pašlikvidācijas komisija pabeidz partijas iesāktos darījumus, aprēķina partijas īpašuma vērtību, pārdod partijas mantu, iekasē no debitoriem partijai pienākošās summas, nokārto parādus, t. sk. arī partijas biedriem, apmierina citas pretenzijas, sastāda likvidācijas bilanci, nodod partijas dokumentus valsts arhīvā glabāšanā.

5. Partijas pašlikvidācijas gadījumā partijas īpašuma un finanšu līdzekļu izlietošanas kārtību nosaka kongress.

6. Lēmums par partijas pašlikvidāciju jāpaziņo 3 (triju) dienu laikā Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram.

7. Partijas likvidācija ir pamats partijas struktūrvienību likvidēšanai.

9. nodaļa. PARTIJAS DARBĪBAS ATKLĀTUMS

25. pants. Partijas darbības atklātums

1. LSP vēlētās institūcijas un pirmorganizācijas darbojas atklāti.

2. Plašsaziņas līdzekļu pārstāvji drīkst piedalīties kongresos, konferencēs, partijas organizāciju sapulcēs.

3. LSP drīkst izveidot un izplatīt preses izdevumus un citus plašsaziņas līdzekļus atbilstoši Latvijas Republikas likumiem.

10. nodaļa. PARTIJAS NOSAUKUMS UN SIMBOLIKA

26. pants. Partijas nosaukums

1. Pilns oficiālais partijas nosaukums ir „Latvijas Sociālistiskā partija”, krievu valodā – „Социалистическая партия Латвии”, angļu valodā – „Socialist Party of Latvia”.

2. Partijas nosaukuma saīsinājums (abreviatūra) – „LSP”, krieviski – „СПЛ”, angliski – „SPL”.

27. pants. Partijas simbolika.

1. LSP ir šāda simbolika:

 1. karmīnsarkans karogs ar dzeltenas krāsas abreviatūru „LSP”, pa karoga kontūru – dzeltenas krāsas bārkstis;
 2. krūšu nozīme – stilizēts sarkanas neļķes zieds, darināts uz apaļas gaiša sudrabota metāla pamatnes, 15 mm diametrā, pārklāts ar caurspīdīgu emalju.

2. Partijas devīze: „Varu darbam, nevis kapitālam!”.

3. Šajā pantā minētos simbolus un devīzi var mainīt vai veidot jaunu tikai ar LSP kongresa lēmumu.